Vem kommer att kompromissa?

Vem kommer att kompromissa? 

Block, konstellationer, samarbetspartner eller bara passivt stöd. 

Begreppen är många och till synes motsägelsefulla men ändock svårtydda. 

Höger vänster skalan har fått en tredje dimension. 

Den tredje skalan är spänningen mellan internationella och nationella intressen. Statsvetarna i Göteborg har döpt den till GAL-TAN-skalan (grönt, alternativt, liberalt mot traditionellt, auktoritärt, nationellt)..En dimension som skall beakta nationalitet och traditioner. 

På den borgerliga sidan i Alliansen beskrivs Centerpartiet och Liberalerna genomgående som ”mittenpartier” och naturliga samarbetspartners för S. 

Centerpartiets sa dock ja till gymnasieamnestin och dödförklarade alliansen. 

Och så har vi SD.  

S försöker maximera SD:s pariastatus av strategiska skäl och alliansen gör detsamma med V men dock inte med den framgång då de också vill distansera sig från SD. Något som S inte gör mot V trots deras bakgrund och en före detta partiledare som i det längsta kallade sig kommunist. 

Vid sidan av migrationspolitiken, fattigpensionärerna och några andra fokusområden som ledningen har lyft fram kan man utgå från att SD skulle vilja prioritera kultur- och mediepolitiken.  

Och så har vi MP. 

Under hösten år 2005 bedrev Miljöpartiet utpressning mot S-regeringen med krav på en amnesti för alla migranter som fått avslag. 

Och så har vi V. 

Vänsterpartiet villkorade sitt stöd till de rödgröna med att regeringen skulle driva frågan om vinststopp i välfärd. 

Utgångspunkten måste därför vara att SD skulle få samma roll gentemot en borgerlig regering som V har haft gentemot den rödgröna. SD skulle bli ett stödparti med goda möjligheter att få gehör för sina hjärtefrågor i budgeten.  

 

Till saken kommer också den forskning som Erik Diffner & Anna Isaxon gjorde i  Psykologexamensuppsats 2014  

 

“Bortom vänster- och högerdikotomin: Politiska attityder och värderingar hos svenska väljare   

 Handledare: Artur Nilsson Examinator: Sverker Sikström    

Sammanfattning Denna enkätstudie undersökte nyanserna bakom vänster-höger dikotomin. Detta gjordes genom en empirisk studie som tittade på såväl skillnaderna mellan de politiska blocken som inom dessa. Sex skalor som avsåg mäta attityder och värderingar kopplade till förändring respektive jämlikhet jämfördes med val av parti i det svenska riksdagsvalet 2010. Deltagarna var indelade i två grupper, med 314 deltagare i den ena och 286 i den andra. Studiens hypoteser var att skillnader avseende attityder och värderingar kopplade till jämlikhet och förändring skulle finnas såväl inom som mellan vänster- och högerblocket, främst rörande vänsterblockets inställning till social förändring. Den empiriska undersökningen gav stöd till hypoteserna. Resultatet visade att förändringsdimensionen, till skillnad från jämlikhetsdimensionen inte är kopplad till vänster-höger skalan i Sverige. Vi visade på att skillnader i attityder och värderingar fanns både mellan och inom blocken. Den tydligaste skillnaden rör förändringsdimensionen där Socialdemokraternas väljare är betydligt mindre för förändring än Miljöpartiet och Vänsterpartiets väljare. Överlag har Socialdemokraternas väljare mer gemensamt med Folkpartiets och Centerpartiets väljare än övriga vänsterväljare. Dessa fynds konsekvenser för den svenska blockpolitiken diskuteras.”  

 

Lars