Så byggs blandstaden artikel publicerad i GP 2010-10-15

Att bygga en blandstad med olika upplåtelseformer och med möjlighet till integration är fullt möjligt. Även i privat regi. Så sker i stadsdelen Björkris i Kungsbacka just nu, skriver Lars Stranne (M).

Dagens debatt om integrering av invandrare och ett inlägg på GP Debatt (12/10) av Emma Holmqvist rubricerad ”Att bygga en blandstad är lättare sagt än gjort” uppmärksammar vikten av planering med inriktning på att redan i byggprocessen ta fasta på integrering av olika människor med olika upplåtelseformer som hyresrätter, villor och bostadsrätter.

Jag håller dock inte med henne om att: ”Den enda aktör som direkt kan styras i vad som byggs är kommunala bostadsbolag förutsatt att kommunen äger marken.”

Norr om Kungsbacka växer nu den nya stadsdelen Björkris fram. Projekteringsproceduren tog sin början under hösten 2006 i och med att en tävling utlystes mellan tre arkitektkontor om hur planen för området skulle se ut. Det vinnande förslaget tog fasta på kvartersbildning. Det har visat sig var den bästa lösningen för området.

Tre medelstora privata företag åtog sig att uppföra bostadsområdet, något som innebär ett trendbrott i kommunen. Och där är vi nu. Med 14 kvarter och inalles 26 villor, 175 hyreslägenheter, 70 äganderätter och 265 bostadsrätter växer detta nya bostadsområde fram. Så småningom skall området innehålla 510 bostäder. Även små lägenheter finns i beståndet, ett tiotal ettor i hyreshusen och ett trettiotal mindre bostadsrätter, som kan komma att erbjudas bland annat ensamstående.

En stor utmaning

Björkrisområdet har inneburit en stor planeringsutmaning. Ett bostadsområde som skulle vara placerat så långt norr om Kungsbacka och dessutom med ett industriområde mellan sig och staden. Hur skulle kommunikationerna ske mellan stadskärnan och Björkris?

Ansträngningar har gjorts för att integrera Björkris med den befintliga stadsmiljön. Bland annat genom att det för gående och cyklande planeras ett gång- och cykelstråk längs ån. Närrekreation nås genom promenadavstånd till Björkrisberget.Kommunal service som skola, förskola och idrottsanläggning är planerade i området.I Freeports handelscentrum finns tillgång till allehanda större butiker och även inne i området kommer det att finnas närköpsvaror. Hede pendelstation tar Björkrisborna snabbt in till storstaden i norr.

Intresset har varit minst sagt stort. Villorna blev sålda före första spadtaget. Även bostadsrätterna har haft en strykande åtgång. Att hyresrätterna skall få hyresgäster är mer än sannolikt. Speciellt på grund av att hyreskostnaden, som nu är cirka åtta procent lägre per kvadratmeter än dagens produktionskostnad, fastställdes tidigt av kommunledningen.

Björkrisområdet är med andra ord i många avseenden ett unikt projekt. Detta är troligtvis det första projekt i hela riket som nu producerar 175 hyreslägenheter med en privat fastighetsägare. Det ger även invandrare som svenskar en möjlighet att mötas och öka förståelsen för varandra.

Lars Stranne (M)

ordförande byggnadsnämnden, Kungsbacka