Bostäder för alla

”Bostäder för alla”. Så sammanfattade Hans Forsberg (M) den nya stadsdelen Björkris koncept när han förevisade den pågående byggnationen för moderaternas fullmäktigegrupp vid en rundvandring. Ett område som byggs i rekordfart och som, när allt är färdigt, skall innehålla totalt 510 bostäder.

Projekteringsproceduren tog sin början under hösten 2006 i och med att en tävling utlystes mellan tre arkitektkontor om hur planen för området skulle se ut. Tre skilda förslag inlämnades. Det vinnande förslaget, som författats av arkitektkontoret Radar Arkitektur & Planering AB hade tagit fasta på kvartersbildning. Detta koncept har nu i efterhand visat sig var den bästa lösningen för området.  Ett annat förslag satsade på småhusbebyggelse. Det tredje förslaget bestod av långa rader av trevåningshus som sträckte sig från gamla Göteborgsvägen fram till en projekterad parkeringsplats gränsande till Freeport.
I ett mellanskede testades 830 bostäder i stället för de 430 som tävlingskonceptet förespråkat. Men utan lungor av parkmark och lekplatser fick det inte gehör hos beslutande myndigheter.

Våren 2009 ansåg sig inte byggföretaget J M av ekonomiska skäl inte kunna klara av att bygga de 430 bostäderna som då planerades. De önskade hoppa av hela projektet. Så blev det också men med en ersättning till kommunen både i pengar och i återlämnad mark. Detta har inneburet att kommunen nu bland annat kan satsa på en stor parkanläggning mellan bostadsområdet och Freeport och ändå få en betydande slant över.
I stället klev det mindre byggföretaget Trollängen Bostad AB från Alingsås in på arenan och förklarade sig villiga att ta över. Trollängen är ett relativt nystartat företag som först efter år 2000 börjat ta på sig större uppdrag.
Senare har även byggföretaget Tornstaden AB, som även det är ett medelstort företag, kommit in och åtagit sig att uppföra 100 bostadsrätter. Senare har även det medelstora byggföretaget Tuve Bygg AB tagit sig an att uppföra villorna. Detta innebär att i Kungsbacka har de stora börsnoterade företagen ersatts av medelstora företag som bygger vårt detaljplanerade bostadsområde, något som innebär ett trendbrott i kommunen.

Och där är vi nu. Med 14 kvarter och inalles 26 villor, 175 hyreslägenheter, 70 äganderätter och 265 bostadsrätter växer nu vårt nya bostadsområde fram. Kvarteret H är det första som byggs. Och detta är bara början för att så småningom området slutligen skall innehålla 510 bostäder. Även små lägenheter finns i beståndet, ett tiotal ettor i hyreshusen och ett trettiotal mindre bostadsrätter, som kan komma att erbjudas bland annat ensamstående.

Björkrisområdet har inneburit en stor planeringsutmaning.
Det var många frågetecken i början. Ett bostadsområde som skulle vara placerat så långt norr om Kungsbacka och dessutom med ett industriområde mellan sig och staden. Hur skulle kommunikationerna ske mellan stadskärnan och Björkris?
Ansträngningar har gjorts för att integrera Björkris med den befintliga stadsmiljön. Bland annat genom att det för gående och cyklande planeras ett gång- och cykelstråk längs ån.
Närrekreation nås genom promenadavstånd till Björkrisberget.
Kommunal service som skola, förskola och idrottsanläggning är planerade i området.
I Freeports handelscentrum finns tillgång till allehanda större butiker och även inne i området kommer det att finnas närköpsvaror.
Hede pendelstation tar Björkrisborna snabbt in till vår förstad i norr.

Intresset har varit minst sagt stort. Villorna blev sålda före första spadtaget tagits för den första villan. Även bostadsrätterna har haft en strykande åtgång. Att hyresrätterna skall få hyresgäster är mer än sannolikt. Speciellt på grund av fastställande av hyreskostnaden som nu är cirka åtta procent lägre per kvadratmeterkostnad än dagens produktionskostnad. Ett beslut som tidigt togs av kommunledningen.

Björkrisområdet är med andra ord i många avseenden ett unikt projekt.
Vid ett senare samtal med kommunens planeringschef Hasse Andersson får jag det hela ytterligare bekräftat genom hans kommentar.
”Detta är troligtvis det första projekt i hela riket som nu producerar 175 hyreslägenheter med en privat fastighetsägare.”

Lars Stranne (M)