Vad betyder Eu m.fl förkortningar

Fråga 1

Vad är EU?

EU är en förkortning för Europeiska unionen. Det är en organisation som idag består av 25 europeiska länder, däribland Sverige. Inom EU samarbetar länderna om ekonomi, om utrikespolitik och om polis- och domstolsfrågor. Samarbetet inom EU är omfattande men inte heltäckande. Många frågor avgörs av varje medlemsland var för sig. Det gäller t.ex. frågor som rör sjukvård, försvar, skola och bostadspolitik.

 

Fråga 2

Vad är EG?

EG är en förkortning för Europeiska gemenskaperna. Samarbetet inom EG inleddes på 1950-talet mellan sex länder. EG ingår idag som en del av EU. I EG-delen ingår bl.a. EU:s jordbrukspolitik, regionalpolitik, konkurrenspolitik och EMU.

 

Fråga 3

Vilka länder är medlemmar i EU?

EU har idag 25 medlemsländer. De är: Belgien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Polen, Portugal, Slovakien, Slovenien, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tjeckien, Tyskland, Ungern och Österrike.

 

Fråga 4

Vilka länder står på tur för medlemskap?

Fem länder har ansökt om medlemskap i EU. Dessa är Bulgarien, Kroatien, Makedonien, Rumänien och Turkiet. Bulgarien och Rumänien förhandlar om anslutning till EU, medan Kroatien Makedonien och Turkiet ännu inte har inlett förhandlingar. Kroatien och Makedonien ansökte om medlemskap ganska nyligen. Turkiet ansökte om medlemskap redan 1987 men har inte tillåtits inleda förhandlingar. Det beror på att Turkiet inte anses uppfylla de krav som EU ställer på bl.a. mänskliga rättigheter och skydd för minoriteter.

 

Fråga 5

Vilka är EU:s institutioner?

EU har fem institutioner. De är Europaparlamentet, Europeiska unionens råd (även kallat ministerrådet), Europeiska kommissionen, EG-domstolen och Revisionsrätten. Institutionerna ligger i städerna Bryssel, Luxemburg och Strasbourg.

 

Fråga 6

Vad är Europeiska rådet?

Europeiska rådets främsta uppgift är att ta initiativ till och lägga fast politiska riktlinjer för EU:s utveckling. Europeiska rådet består av medlemsländernas regerings- eller statschefer samt av Europeiska kommissionens ordförande. Sverige företräds av statsministern. Europeiska rådet, som brukar beskrivas som EU:s högsta politiska organ, sammanträder minst en gång per halvår.

 

Fråga 7

Har EU någon grundlag?

Så gott som alla stater har någon form av grundläggande regler för hur staten ska styras. I Sverige fyller grundlagarna den funktionen. I EU, som inte är en stat, grundar sig samarbetet på fördrag som har ingåtts mellan medlemsländerna. De mest centrala är EG- och EU-fördragen. All lagstiftning inom EU bygger på fördragen som även reglerar inom vilka områden EU ska samarbeta och hur beslut ska fattas. På så sätt liknar de grundlagar.

 

Fråga 8

Vad är EES?

EES är en förkortning för Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. I EES ingår de 25 EU-länderna samt tre av Efta-länderna: Island, Liechtenstein och Norge. Samarbetet inleddes 1994 och styrs av EES-avtalet. Avtalet innebär att Efta-länderna blir en del av EU:s inre marknad med fri rörlighet för personer, varor, tjänster och kapital. De får dock inte vara med och besluta om vilka regler som ska gälla på den inre marknaden. Sverige skrev under EES-avtalet 1992 och därför gällde stora delar av EU:s regelverk i Sverige redan före själva medlemskapet 1995.

 

Fråga 9

Vad är EMU?

EMU är en förkortning för ekonomisk och monetär union. Det är EU:s samarbete om en gemensam valuta och en samordnad, delvis helt gemensam, ekonomisk politik. EMU genomförs i tre steg där det tredje steget innebär att den gemensamma valutan euro införs. Hittills har tolv medlemsländer infört euron som valuta. Dessa länder är Belgien, Finland, Frankrike, Grekland, Luxemburg, Nederländerna, Irland, Italien, Portugal, Spanien, Tyskland och Österrike.

 

Fråga 10

Hur stor är Sveriges avgift till EU?

Europeiska unionens budget finansieras till största del av avgifter från medlemsländerna. År 2002 betalade Sverige ungefär 20,6 miljarder kronor i avgift till EU. Samma år fick Sverige tillbaka ungefär 9,3 miljarder kronor i form av finansiering, bl.a till jordbruket och till regional utveckling. Därutöver fick Sverige tillbaka pengar genom forsknings-, utbildnings- och kulturprogram m.m.

Källa: Riksdagens hemsida.