Dags att diskutera den nya strandskyddslagen seriöst

Dags att diskutera den nya strandskyddslagen seriöst

Sveriges kommuner fick från den 1 juli i år utökad beslutanderätt om strandskyddslagen och dess dispensgivning.
Den väntande debatten tog fart i och med före detta landshövdingen på Gottland Marianne Samuelssons uttalanden.
I och med detta steg också medias intresse lokalt vilket för Kungsbackas del har blivit några TV-inslag.

I TV 4 nyhetsreportage över Västsverige torsdagen den 6 augusti kunde man höra hur en miljöpartist och tillika ordförande i Naturvårdsföreningen i Kungsbacka uttalade sig om de dispenser som Kungsbacka kommun gett fram till den nya strandskyddslagen trädde i kraft den 1 juli i år.

Enligt honom hade cirka 40 till 50 dispenser beviljats per år och enligt honom bröt över hälften mot lagen. Verkligheten är att sedan senaste mandatperioden började den 1 januari 2007 har 68 dispenser beviljats.
En har överklagats till Länsstyrelsen som är överklagande myndighet. Denna gav byggnadsnämnden rätt i sin bedömning.
Vi talar här om den dispensmöjlighet som lokala kommuners byggnadsnämnder hade fram till den 1 juli. De gällde bäckar, åar och mindre vattendrag inne i landet.
De strandskyddsområden som låg längs kuststrand och gav 300 meters fri yta gav Länsstyrelsen själv dispenser för.
Syftet med strandskyddet är att skydda stränder från att exploateras till förfång för allmänhetens tillgång till strandområden.
Dessutom att långsiktigt bevara goda livsvillkor för djur- och växtliv på land och vatten.

Efter den 1 juli har strandskyddet förändrats med en förskjutning av dispensbeviljande till de lokala kommunernas myndigheter.
Syftet är att öka de regionala och lokala myndigheternas inflytande över strandskyddet.
Fördelarna är bland annat att de lokala politikerna med sin kännedom om de lokala förhållandena skall kunna få avgöra vilka områden som lämpar sig för byggnation respektive inte gör det.

Strandskyddet har fram till juli gällt lika för alla sjöar, vattendrag och kuster oavsett var de legat i landet. Detta har skapa problem för de kommuner som velat ta till vara de möjligheter som överflöd av sjöar och stränder kan ge som en naturresurs.
Nu skall kommunerna redovisa områden för landskapsutveckling i strandnära lägen i översiktsplanen där det då skall bli lättare att bygga.
När nya detaljplaner skall upprättas kommer kommunerna att kunna få upphäva strandskydd och ge dispens. Kommunerna skall även ansvara för tillsynen med några få undantag.

Det yttrande som miljöpartisten fällde i TV 4 att när nu kommunen skall ge dispenser vore det som att ”sätta vargen som fåraherde” är lika populistiskt och fel som yttrandet om att kommunen ”inte gör någon större undersökning innan man ger dispenser” och därmed inte tagit tillräcklig seriöst på sin uppgift att utreda varje enskilt fall av dispensansökan.

För Kungsbackas del kommer det att vara samma kriterier för dispensgivning som under den tid då Länsstyrelsen gav dessa.
Dessutom är Länsstyrelsen överprövande myndighet för kommunens dispensgivning samt och Länsstyrelsen skall bevaka strandskyddsintresset vid kommunal planering.
En utökning av möjligheterna att överpröva har också tillkommit genom att miljöskyddsorganisationer får utökad rätt att överklaga strandskyddsbeslut samt att även friluftsorganisationer ges denna rätt.

Vad det senare uttalandet anbelangar har två tjänstemän inventerat varje bäck och mindre vattendrag i Kungsbacka.
Denna inventering ligger till grund för alla bedömningar när bygglovsansökan kommer in. Skulle objektet ligga inom det hundrametersområde som skall skyddas på varje sida av bäck eller mindre vattendrag har dessa inspekterats och särskilda skäl prövats för dispensgivning.

Sammanfattningsvis tycks det råda stor okunnighet om vad den nya strandskyddslagen innebär och för den miljöpartist som tillika är ersättare i byggnadsnämnden om hur den gamla har respekterats i Kungsbacka kommun.

Lars Stranne

Ordförande i Kungsbacka byggnadsnämnd
2009-08-14
Debattartikeln införd i Norra Halland fredagen den 14 augusti 2009

Artikeln publicerades den 14 augusti 2009